Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

  Dodano: 2016-04-22Zmiany w zakresie m.in. podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.

W dniu 19 maja 2016r. zmienią się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która reguluje m.in. podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Celem powyższych zmian jest m.in. uproszczenie procedury dokonywania sprostowań wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG), uproszczenie i ujednolicenie zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie do CEIDG, poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG, ułatwienie w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, a także umożliwienie rezygnacji z wpisu do CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Zgodnie z nowymi przepisami, zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie określonych danych mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG. Zaświadczenia te będą mogli uzyskać jedynie przedsiębiorcy, których te dane dotyczą, lub osoby uprawnione. Ponadto, przedsiębiorca będzie mógł zwrócić się do właściwego organu o potwierdzenie powyższego wydruku celem poświadczenia przez apostille.

Ponadto, przedsiębiorca będzie obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Jeśli przedsiębiorca będzie posługiwał się adresem nieruchomości, do której nie ma tytułu prawnego, zostanie wykreślony z CEIDG przez właściwy organ.

Poszerzony zostanie zakres danych zawartych we wpisie do CEIDG o m.in. informacje dotyczące numeru telefonu przedsiębiorcy, jeżeli zostaną one zgłoszone we wniosku o wpis do CEIDG, a także o dane przedstawiciela ustawowego, jeżeli będą one wymagane.

Osoba fizyczna wpisana do CEIDG będzie ponosiła odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo brakiem zgłoszenia zmian danych objętych wpisem. Zasada ta nie będzie miała zastosowania w określonych wyjątkowych sytuacjach.

Z kolei w przypadku dokonania wpisu do CEIDG, osoba fizyczna będzie mogła złożyć wniosek o wpis do CEIDG wraz z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej do określonego momentu. W takiej sytuacji wpis do CEIDG nie będzie podlegał udostępnieniu.

 

 

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-04-22. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.