Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
UMOWA KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI

  Dodano: 2016-06-27Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi - nowe przepisy.

Obecnie trwają prace legislacyjne związane z uchwaleniem ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, które stanowią jeden z kluczowych elementów realizacji strategii „Europa 2020”, tj. stategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Celem powyższej ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE. To z kolei będzie wiązało się z wprowadzeniem nowych rozwiązań w zakresie zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, których celem jest wykonywanie zadań publicznych związanych z rozwojem infrastruktury oraz usług dla obywateli. Zgodnie z założeniem, rozwiązania te mają być możliwie wysoce dostępne dla wykonawców (w tym małych i średnich przedsiebiorstw).

Na podstawie powyższej ustawy mają zostać wprowadzone jasne i przejrzyste zasady, a także procedury zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. W projekcie ustawy przewidziano zasady dotyczące realizacji umów koncesji (w tym zasady dotyczące zmian tych umów, rozwiązania oraz podwykonawstwa), a także środki ochrony prawnej i organy właściwe w sprawach zawierania umów koncesji.

Projektowana ustawa będzie miała zastosowanie do podmiotów biorących udział w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji oraz będących stronami umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ponadto, przepisy ustawy mają być obowiązkowo stosowane do koncesji o wartości równej lub wyższej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Na podstawie ustawy wprowadzona zostanie nowa definicja szacunkowej wartości umowy koncesji.

W odniesieniu do umów koncesji ściśle określonych w przepisach powyższej ustawy, ustawa ta nie będzie stosowana.

W projekcie ustawy mają zostać uregulowane sprawy dotyczące koncesji mieszanych  obejmujące jednocześnie różne rodzaje umów koncesji oraz różne reżimy prawne.

Zgodnie z projektem ustawy, umowa koncesji będzie wymagała formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Umowa ta będzie mogła być zawarta na tylko na czas oznaczony. Zamawiający będą mogli określić szczegółowe warunki związane z realizacją umowy koncesji.

Organem właściwym w zakresie koncesji na roboty budowlane lub usługi ma być Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Z kolei odwołania wnoszone m.in. w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji mają być rozpoznawane przez Krajową Izbę Odwoławczą, której orzeczenia będą mogły zostać zaskarżone do sądu okręgowego.

Konsekwencją uchwalenia ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi będzie dokonanie zmian w innych obecnie obowiązujących przepisach prawa.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-06-27. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.