Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
PODPIS ELEKTRONICZNY

  Dodano: 2016-07-14Nowa ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia eIDAS (tj. rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym), obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw. Celem tej ustawy jest m.in. wprowadzenie przepisów prawnych dotyczących kwestii wskazanych w powyższym roporządzeniu jako pozostających do uregulowania na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej. Nowa ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Jak wynika z projektu ww. ustawy, ustawa określać będzie m.in. organ nadzoru nad dostawcami usług zaufania, kary niezbędne dla efektywnego wykonywania nadzoru, postępowanie w sprawie wniosku o notyfikowanie systemu identyfikacji elektronicznej, odpowiedzialność w zakresie usług zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, jak również ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanych dostawców usług zaufania.

Przepisy ustawy będą stosowane do podmiotów ściśle w niej wymienionych.

Nadzór nad dostawcami usług będzie sprawował minister właściwy do spraw informatyzacji. Nadzór ten będzie dotyczył kwalifikowanych i niekwalifikowanych usług zaufania.

Organ nadzoru będzie zapewniał funkcjonowanie krajowej infrastruktury zaufania, na którą składa się zaufana lista, krajowe centrum certyfikacji kwalifikowanych usług zaufania oraz rejestr dostawców usług zaufania.

W przepisach powyższej ustawy wskazane zostały obowiązki dostawców usług zaufania, a także kary pieniężne, które będą wymierzane w razie braku realizacji tych obowiązków.

Do odpowiedzialności dostawców usług zaufania w zakresie świadczenia usług zaufania będą stosowane przepisy Kodeksu cywilnego wraz z przepisami zawartymi w ww. ustawie. Odpowiedzialności kwalifikowanych dostawców usług zaufania nie będzie można wyłączyć lub ograniczyć w drodze czynności prawnej. Ponadto, dostawca usług zaufania nie będzie odpowiadał wobec odbiorcy usługi zaufania za szkody wskazane w przepisach ustawy.

Wraz z wejściem w życie powyższej ustawy zmienione zostaną przepisy niektórych obecnie obowiązujących ustaw, w tym Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu spółek handlowych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o odnawialnych źródłach energii.      

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2016-07-14. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.