Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I NIE TYLKO.

  Dodano: 2017-01-27Kolejne zmiany w załatwianiu spraw przez urzędy i inne instytucje.

Oprócz zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego, które zostały omówione w poprzednim wpisie, od 1 czerwca 2017r. wprowadzona ma zostać do postępowania administracyjnego instytucja posiedzenia w trybie współdziałania. Będzie ona dotyczyła tych postepowań, w których organ prowadzący postępowanie wydaje rozstrzygnięcie po uzyskaniu stanowiska (opinii) innego organu. W takich okolicznościach organ załatwiający sprawę będzie mógł zwołać posiedzenie z udziałem organu współdziałającego, jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia zajęcia stanowiska.

Do postępowania administracyjnego ma zostać również wprowadzona mediacja, która będzie dobrowolna. Zgodnie z nowymi przepisami, uczestnikami mediacji mogą być organ prowadzący postępowanie, strona lub strony tego postępowania. Organ administracji publicznej będzie zawiadamiał między innymi strony o możliwości przeprowadzenia mediacji. Mediacja nie będzie jawna. Będzie się to wyrażało między innymi w tym, że mediator, uczestnicy mediacji i inne osoby biorące udział w mediacji są obowiązane zachować w tajemnicy wszelkie informacje, o których dowiedzieli się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że uczestnicy mediacji postanowią inaczej.

W postępowaniu administracyjnym ma funkcjonować także instytucja milczącego załatwienia sprawy w określonych przypadkach.

Nowe zasady będą dotyczyły również ugody administracyjnej. Zakończenie sprawy w drodze ugody będzie możliwe w szerszym zakresie niż obecnie ma to miejsce.

Kolejna zmiana będzie dotyczyła postępowania odwoławczego. Strona będzie mogła zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zmieniony zostanie także zakres postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy.

Nowe przepisy przewidują również szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym, którego głównym celem jest skrócenie czasu trwania postępowania. Maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym wynosił będzie 30 dni. Postępowanie dowodowe będzie ograniczone do określonych dowodów.

Wprowadzony ma zostać nowy dział zawierający zasady nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu. W chwili obecnej brak jest reguł ogólnych określających zasady ich nakładania i wymierzania, co skutkuje znaczącym zróżnicowaniem sytuacji podmiotów podlegających ukaraniu.

Ponadto, dodane zostaną przepisy dotyczące europejskiej współpracy administracyjnej. W określonych sytuacjach organy administracji publicznej będą obowiązane udzielać niezbędnej pomocy organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organom administracji Unii Europejskiej.

Nowe przepisy mają również wprowadzić zmiany w innych aktach prawnych, w tym dotyczących postępowania przed sądem administracyjnym oraz ustawach samorządowych.

 

 

 

 

 

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2017-01-27. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.