Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY INWESTYCJI BUDOWLANEJ? PRAKTYCZNE PRZYKŁADY SKUTKÓW INGERENCJI W DRZEWOSTAN.

  Dodano: 2020-04-23Jakie obciążenia finansowe mogą powstać w razie ingerencji w drzewostan na działce przeznaczonej pod inwestycję budowlaną?
Czy zawsze inwestor będzie obowiązany do ich poniesienia?


We wpisie „Usunięcie drzew i krzewów bez ryzyka obciążenia karą pieniężną” podane zostały podstawowe wymogi legalnego usunięcia drzewa lub krzewów. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na konieczność uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Zezwolenie to jest wydawane po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Wraz z wydaniem zezwolenia aktualny może stać się obowiązek wniesienia określonej opłaty. W innym przypadku aktualny może stać się obowiązek uiszczenia kary pieniężnej. W niniejszym wpisie zostaną przedstawione informacje na ten temat.

 

I. OPŁATA ZA USUNIĘCIE DRZEWA.


Deweloper „X” wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 30 sztuk drzew w związku z planowaną budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Do wniosku zostały załączone odpowiednie dokumenty. Po przeprowadzeniu postępowania prezydent miasta wydał zezwolenie na usunięcie 30 sztuk drzew. Ponadto, prezydent miasta ustalił, że kilka sztuk drzew nie podlega opłacie. Natomiast w odniesieniu do pozostałych drzew prezydent miasta zezwolił deweloperowi na usunięcie tych drzew pod warunkiem zasadzenia w zamian 25 sztuk drzew o konkretnych parametrach. Drzewa te miały zostać usunięte w terminie wyznaczonym w decyzji. W zezwoleniu ustalona została także opłata w wysokości 100.000 zł za usunięcie drzew pod warunkiem niewykonania nasadzeń zastępczych. Termin uiszczenia tej opłaty został przesunięty w czasie.


Zasadniczo jednym z niezbędnych elementów zezwolenia na wycinkę drzew jest określenie wysokości opłaty za usunięcie drzewa. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się według reguł zawartych w przepisach, zgodnie z odpowiednimi stawkami.


Korzystnym rozwiązaniem dla inwestora może być sytuacja, gdy zezwolenie na usunięcie drzewa zostało uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych. W takim przypadku termin płatności opłaty zostaje przesunięty w czasie. To, czy ostatecznie obowiązek uiszczenia opłaty nie będzie aktualny, jest uzależnione od realizacji obowiązku nasadzeń zastępczych.

 

  •  Jeśli inwestor nie dokona nasadzeń zastępczych w wyznaczonym terminie, musi uiścić opłatę za usunięcie drzewa. Opłata ta powinna zostać ustalona w odpowiedni sposób. Zatem, zwłaszcza gdy inwestor choć w części dokonał nasadzeń, warto zweryfikować, czy wysokość opłaty ustalonej przez organ nie jest zawyżona. Jeśli organ nieprawidłowo naliczył wysokość opłaty, możesz odwołać od takiej decyzji. Masz na to 14 dni od doręczenia decyzji. Po upływie tego terminu decyzja stanie się ostateczna.
  • Decyzję wydaną w postępowaniu administracyjnym można także zaskarżyć do sądu.
  • W niektórych przypadkach będzie można zakwestionować wysokość ustalonej opłaty pomimo tego, że nie wniesiono odwołania w terminie.

Nie wiesz, jak zweryfikować wysokość naliczonej opłaty albo ustalić wysokość opłaty w razie dokonania części nasadzeń?

Uważasz, że organ nieprawidłowo naliczył wysokość opłaty?

Chcesz odwołać się od decyzji?


Zapraszam do kontaktu.

 

  • Odrębną kwestią jest sytuacja, gdy inwestor zasadził nowe drzewa, które nie przyjęły się. W takim przypadku nie zawsze inwestor będzie musiał wnieść opłatę. Jest to uzależnione od wielu elementów i czynników. Wobec tego zdarza się, że organ wydaje decyzję, w której błędnie wskazuje wysokość opłaty należnej do uiszczenia. Innymi słowy, organ nakłada obowiązek dokonania opłaty pomimo tego, że brak jest do tego podstaw, albo ustala opłatę w nieprawidłowej wysokości (np. zawyża ją). Od takiej decyzji również możesz odwołać się w ciągu 14 od jej otrzymania. Warto skorzystać z tego rozwiązania w przypadku błędnej decyzji.
  • Decyzję wydaną na ścieżce administracyjnej można również kwestionować przed sądem.
  • Jeśli nie wniosłeś odwołania w wyznaczonym terminie, warto zweryfikować, czy w inny sposób można podważyć nieprawidłową decyzję.


Chcesz wiedzieć więcej, kliknij.


II. KARA PIENIĘŻNA.


Deweloper „Y” przystąpił do realizacji inwestycji polegającej na budowie kilku budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Na działce, na której prowadzona jest inwestycja, posadowionych jest osiem drzew. Jak wynika z dokumentacji, w związku z realizacją inwestycji nie ma potrzeby usuwania tych drzew. Z tego względu deweloper „Y” nie występował o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew. W toku realizacji inwestycji wykonane zostały prace w obrębie korony drzew. Prace te polegały na usunięciu gałęzi z pięciu drzew. W następstwie tych czynności burmistrz wydał decyzję, na podstawie której wymierzył deweloperowi „Y” karę pieniężną w wysokości 50.000 zł. Kwota ta ma zostać zapłacona w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.


Zasadą jest, że prace wykonywane w obrębie korony drzewa przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom. Prace te mogą być wykonane bez konieczności uzyskania zezwolenia. Niemniej jednak w przypadku nieumiejętnego przeprowadzenia prac w obrębie korony drzewa, organ administracji publicznej może nałożyć obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej tytułem kary. Co do zasady kara ta jest ustalana w wysokości wyższej aniżeli opłata za usunięcie drzewa. W niektórych przypadkach może wynosić dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa.


W praktyce zdarza się, że wydawane są błędne decyzje, na podstawie których organy wymierzają karę pieniężną. Przykładowo, błędy te mogą dotyczyć zasadności ustalenia kary albo zawyżenia jej wysokości. Wynikać one mogą z różnorodnych powodów. Istotna może być również kwestia ustalenia podmiotu, który powinien zostać obciążony karą. W szczególności, czy w każdym przypadku będzie nim inwestor. Zatem, wiele czynników może wpływać na poprawność decyzji obciążającej inwestora karą pieniężną z tytułu wykonania prac w obrębie korony drzewa.


Jeśli wydana decyzja jest błędna, warto się od niej odwołać. Termin do wniesienia odwołania w tym przypadku również wynosi 14 dni od jej doręczenia.


Jeśli zdarzy się, że 14-dniowy termin do wniesienia odwołania bezskutecznie upłynął, warto sprawdzić inne możliwości celem zakwestionowania decyzji wymierzającej karę pieniężną.


Interes inwestora również może podlegać ochronie w postępowaniu przed sądem.

 

Jeśli w powyższym zakresie masz wątpliwości lub chcesz skorzystać z odpowiednich rozwiązań, zapraszam do kontaktu: biuro@kancelariakwk.pl

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2020-04-23. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.