Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
KIM JEST MEDIATOR?

  Dodano: 2013-07-11

MEDIATOR jest osobą kompetentną, fachową, neutralną oraz bezstronną, posiadającą umiejętności konstruktywnego zarządzania konfliktem. Dzięki temu możliwe jest ostateczne zakończenie sporu w drodze ugody satysfakcjonującej obie strony typu WYGRANY/WYGRANY.

Mediatorem w sprawach cywilnych (m.in. gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych) może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Ponadto, mediator musi ukończyć odpowiednie, zgodne z przepisami prawa, szkolenie w kierunku prowadzenia mediacji.

Z przepisów prawa wynika podział mediatorów na:

a) stałych mediatorów – osoby, które zostały wpisane na listę stałych mediatorów, zgłoszoną przez organizacje społeczne i zawodowe Prezesowi Sądu Okręgowego,

b) nie będących stałymi mediatorami – osoby, które nie są wpisane na listę stałych mediatorów, ale powołano je ad hoc do prowadzenia postępowania mediacyjnego. Często taka sytuacja występuje w przypadku prowadzenia mediacji pozasądowych (tzn. gdy sprawa nie została jeszcze skierowana do sądu celem rozstrzygnięcia).

Jeżeli strony do mediacji kieruje sąd, sąd wskazuje mediatora (z listy stałych mediatorów sądowych). Strony mogą jednak wybrać inną osobę.

Jeśli strony zawierają umowę o mediację, strony mogą wskazać w tej umowie konkretnego mediatora lub sposób jego wyboru.

Stały mediator tylko z ważnych powodów może odmówić prowadzenia mediacji między stronami, które do niego zgłoszą się, bądź zostaną skierowane przez sąd.

Mediator dba o równe traktowanie stron. Powinien czuwać nad tym, aby strony traktowały się nawzajem z szacunkiem i godnością. Dzięki umiejętności konstruktywnego zarządzania konfliktem, mediator pomaga stronom m.in. określić sporne zagadnienia oraz wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony typu WYGRANY/WYGRANY.

Mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji. Oznacza to, że mediator musi być wolny od jakichkolwiek okoliczności, które mogłyby wywoływać wątpliwość co do jego bezstronności. Mediator nie przychyla się do racji żadnej ze stron. Wystrzega się okazywania uprzedzeń i oceniania stron m.in. ze względu na ich zachowanie podczas mediacji. Ponadto, mediator nie daje stronom ani nie przyjmuje od stron żadnych prezentów lub innych korzyści, z wyjątkiem wynagrodzenia za przeprowadzenie mediacji.

Mediator jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. Nie może być przesłuchany jako świadek w sprawie, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy. Mediator może – będąc upoważniony przez sąd na wniosek stron – zapoznać się z aktami sprawy. Mediator przechowuje dokumentację z mediacji w sposób respektujący zasadę poufności.

Mediatora obowiązuje neutralność wobec przedmiotu sporu. Oznacza to, że mediator nie może narzucać stronom własnych rozwiązań sporu. To strony muszą samodzielnie znaleźć właściwe rozwiązanie. Mediator, posiadając umiejętność konstruktywnego zarządzania konfliktem, pomaga stronom w wypracowaniu porozumienia. Mediator sporządza odpowiednią dokumentację z postępowania mediacyjnego oraz organizuje posiedzenia mediacyjne.

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2013-07-11. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.