Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
JAK PRZEBIEGA POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE? - część druga

  Dodano: 2013-07-15

Jeżeli sąd kieruje sprawę do mediacji, wydaje postanowienie w tej sprawie, w którym wyznacza osobę mediatora i czas trwania mediacji. Strony mogą wybrać innego mediatora. Inaczej kwestia ta wygląda w sprawach o rozwód i separację, co zostanie omówione odrębnie.

Sąd wyznacza czas trwania mediacji na okres do miesiąca, chyba że strony zgodnie wystąpią z wnioskiem o wyznaczenie dłuższego terminu na przeprowadzenie mediacji. W trakcie mediacji termin na jej przeprowadzenie może być przedłużony na zgodny wniosek stron.

Jeżeli sąd wyznaczył miesięczny termin na przeprowadzenie mediacji, a strony nie wystąpiły z wnioskiem o jego przedłużenie, przewodniczący (składu orzekającego) wyznaczy rozprawę po upływie tego terminu. Podobnie przewodniczący wyznaczy rozprawę, gdy co najmniej jedna ze stron wycofa się z mediacji przed upływem uprzednio wyznaczonego miesięcznego terminu na przeprowadzenie mediacji.

Jeśli sąd wydaje postanowienie o skierowaniu stron do mediacji, sąd nie zawiesza postępowania sądowego.

Mediator, wyznaczony przez sąd lub strony, ustala termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego. Innymi słowy, mediator organizuje przebieg postępowania mediacyjnego.

Sąd może upoważnić mediatora do zapoznania się z aktami sprawy, ale potrzebny do tego jest zgodny wniosek stron.

Z przebiegu mediacji mediator sporządza protokół. W protokole wskazuje się m.in. wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator.

Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Strony podpisują ugodę.

Jeśli w postępowaniu mediacyjnym strony zawarły ugodę, mediator składa protokół wraz z ugodą do właściwego sądu. Następnie sąd przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Aby postępowanie to zostało przeprowadzone, strony muszą złożyć wniosek w tej sprawie.

Przed zatwierdzeniem ugody, sąd bada treść ugody zawartej przez strony. Sąd nie zatwierdzi ugody, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem, z zasadami współżycia społecznego, zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ugodę przez nadanie jej klauzuli wykonalności. W razie, gdy postanowienia ugody nie nadają się do egzekucji, sąd zatwierdza ugodę postanowieniem.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma, po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Jeśli postępowanie mediacyjne wszczęto w toku postępowania sądowego i sąd zatwierdzi ugodę zawartą przed mediatorem, postępowanie sądowe zakończy się w ten sposób, że zostanie umorzone.

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2013-07-15. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.