Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
JAKIE SĄ KOSZTY MEDIACJI?

  Dodano: 2013-07-17

Mediator w sprawach cywilnych (m.in. gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych) ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony.

W przypadku mediacji pozasądowej (tzn. gdy postępowanie mediacyjne zostało wszczęte z inicjatywy samych stron, a nie na skutek skierowania ich do mediacji przez sąd), wynagrodzenie mediatora i pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji określane są w umowie między stronami a mediatorem.

Jeżeli mediacja pozasądowa nie została zakończona ugodą i  w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia mediacji zostało wszczęte postępowanie cywilne, do niezbędnych kosztów procesu zalicza się także koszty mediacji w wysokości nieprzekraczającej czwartej części opłaty od pozwu.

W przypadku, gdy to sąd skierował strony do mediacji, co do zasady zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2013r., poz. 218). W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1.000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. Z kolei w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie mediacyjne, przeprowadzone w wyznaczonym przez sąd czasie mediacji, wynosi 60 złotych, a za każde następne posiedzenie - 25 złotych. Ponadto, jeżeli sąd upoważnił mediatora do zapoznania się z aktami sprawy, wynagrodzenie za całość postępowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o 10%. Wydatki, które podlegają zwrotowi, obejmują koszty przejazdów, zawiadomień stron, zużytych materiałów biurowych, wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego. Jeśli mediator jest podatnikiem VAT, wynagrodzenie mediatora i wydatki podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.

Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd i zakończonej ugodą znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej. Ponadto, sąd z urzędu zwraca ¾ opłaty od pozwu.

Jeśli  nie dojdzie do zawarcia ugody (w mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd), stronie będzie należał się zwrot kosztów postępowania mediacyjnego w zależności od wyniku procesu. Innymi słowy, strona, która przegra proces, będzie co do zasady  zobowiązana do zwrotu przeciwnikowi kosztów mediacji.

W przypadku postępowania nieprocesowego, co do zasady każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Ww. zasadę należy stosować również do kosztów mediacji prowadzonej w postępowaniu nieprocesowym.

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2013-07-17. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.