Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
MEDIACJA RODZINNA - szczególne zasady

  Dodano: 2013-07-19

Z uwagi na to, że sprawy rodzinne mają swą specyfikę, pewne kwestie dotyczące mediacji rodzinnych zostały odmiennie uregulowane w przepisach prawa aniżeli uczyniono to w odniesieniu do mediacji cywilnych w ogólności. I tak, w sprawach rodzinnych (m.in. o rozwód lub separację) przedmiotem mediacji może być pojednanie małżonków (zwłaszcza jeśli mają oni wątpliwości co do rozwodu)  i/lub zaplanowanie przyszłości, m.in. w kwestiach zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobów sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, a także spraw majątkowych pomiędzy małżonkami.

Jak wynika z powyższego, przedmiotem mediacji rodzinnej może być wiele, różnorodnych spraw. Warto jednak zwrócić większą uwagę na możliwość ustalenia w mediacji rodzinnej szczególnego rodzaju porozumienia pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami, jakim jest tzw. „Plan Wychowawczy” („Plan Opieki Rodzicielskiej”).

Z przepisów prawa wynika, że w wyroku orzekającym rozwód sąd jest obowiązany rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków, kontaktach rodziców z dzieckiem i zasadach partycypowania w kosztach utrzymania i wychowania dziecka.

Z drugiej strony, rozwodzący się małżonkowie mają możliwość samodzielnego wypracowania zasad opieki nad dzieckiem. Jeżeli małżonkowie dojdą do porozumienia w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, a porozumienie to będzie zgodne z dobrem dziecka, to sąd uwzględni takie porozumienie. Porozumienie to określane jest jako „Plan Wychowawczy” bądź „Plan Opieki Rodzicielskiej”. W dużym uproszczeniu porozumienie to może obejmować m.in. takie zagadnienia jak miejsce zamieszkania dziecka i kontakty z drugim rodzicem, kontakty dziecka z innymi osobami, udział rodziców w istotnych decyzjach dotyczących dziecka, zasady wychowawcze, partycypacja rodziców w kosztach utrzymania dziecka, opieka zdrowotna nad dzieckiem.

Rozwodzący się małżonkowie samodzielnie mogą ustalić treść takiego porozumienia. Jeśli nie jest to możliwe, porozumienie takie może zostać wypracowane własnie w toku postępowania mediacyjnego.  Warto podjąć mediację, ponieważ porozumienie dotyczące zasad opieki nad dzieckiem odgrywa istotną rolę. Przede wszystkim dlatego, że to małżonkowie sami ustalą jego treść w odpowiadający im sposób, oczywiście kierując się dobrem dziecka. W określonych sytuacjach możliwe jest również włączenie się samego dziecka do rozmowy w sprawach, które go dotyczą. Ponadto, w razie ustalenia takiego porozumienia, możliwe jest powierzenie (w wyroku rozwodowym) każdemu z rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Warunkiem koniecznym do powierzenia pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom jest m.in. przedstawienie ww. porozumienia. W razie braku porozumienia, nie będzie możliwe powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. W takiej sytuacji, sąd może m.in. powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Porozumienie dotyczące zasad opieki nad dzieckiem może zostać wypracowane w mediacji prowadzonej w toku postępowania sądowego (rozwodowego) albo nawet przed wszczęciem sprawy o rozwód.

W sprawach o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w każdym stanie postępowania.

Jeżeli sąd kieruje strony do mediacji rodzinnej, to strony wybierają mediatora. Dopiero w sytuacji, gdy strony nie uzgodniły osoby mediatora, wyboru mediatora dokonuje sąd.

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2013-07-19. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.