Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
CO WARTO WIEDZIEĆ NA TEMAT DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO?

  Dodano: 2020-08-28Planujesz realizację inwestycji budowlanej? Sprawdź, kiedy musisz uzyskać decyzję lokalizacyjną i co możesz zrobić w razie decyzji odmownej.

W dotychczasowych wpisach poruszane były zagadnienia dotyczące w głównej mierze realizacji inwestycji deweloperskich lub inwestycji realizowanych na prywatne potrzeby właściciela nieruchomości. W związku z tym wpisy dotyczyły kwestii związanych z księgą wieczystą nieruchomości, obciążeniem nieruchomości służebnością przesyłu, ochroną gruntów rolnych, jak również wymogami w zakresie konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów czy też zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej. Ponadto wspominałam o możliwych skutkach finansowych w postaci opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, a także kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Przybliżone zostały także informacje dotyczące umów funkcjonujących w praktyce deweloperskiej, a więc umowy rezerwacyjnej i umowy deweloperskiej.


Poza inwestycjami mieszkaniowymi powszechnie występują inwestycje o innym charakterze. Wśród tych innych inwestycji wyróżnić można tzw. inwestycje celu publicznego. Podczas realizacji tych inwestycji aktualne będą niektóre z powyższych zagadnień. Ponadto, pojawić może się konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W dotychczasowej praktyce, wielokrotnie spotykałam się z sytuacją, w której operator sieci komórkowej chciał wybudować stację bazową sieci komórkowej. Stacja ta miała obejmować system antenowy oraz niezbędną infrastrukturę techniczną wraz z zasilaniem w energię elektryczną. Czasami budowa stacji obejmowała także posadowienie wieży, na której umieszczane były anteny, a u jej podstaw montowano urządzenia zasilająco-sterujące. Do tego budowano przyłącze energetyczne, a całość terenu wieży finalnie była ogradzana.

Ponieważ w miejscu, gdzie miała powstać inwestycja, nie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wśród szeregu wymogów do spełnienia przez inwestora pojawił się wymóg w postaci uzyskania decyzji lokalizacyjnej. W związku z tym operator sieci wystąpił do prezydenta miasta o wydanie takiej decyzji. Niestety prezydent odmówił wydania takiej decyzji.
W tym momencie ważne było ustalenie, czy w sprawie faktycznie zaistniały podstawy do wydania decyzji odmownej. Brak bowiem pozytywnej decyzji skutecznie uniemożliwiałby realizację inwestycji.

W tej sytuacji zwrócono się do mnie o weryfikację wydanej decyzji. Na skutek analizy okazało się, że decyzja jest nieprawidłowa. W toku weryfikacji ustaliłam, że prezydent, wydając powyższą decyzję, nie dopełnił określonych obowiązków, jakie wynikały z charakterystycznej procedury, która musi zostać przeprowadzona przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W tym przypadku kluczową kwestią było uzyskanie określonych stanowisk innych instytucji. Ponadto, duże znaczenie miała również treść tych stanowisk. Błędy, które popełnił organ, polegały na wydaniu decyzji odmownej z pominięciem właściwej kolejności czynności, które powinny zostać wykonane w sprawie. Ważne w sprawie było także to, że jedno z negatywnych stanowisk innego organu zostało w międzyczasie zmienione korzystnie dla inwestora. Ta zmiana z kolei wiązała się z konieczności podjęcia przez inwestora jeszcze innych działań aniżeli zakwestionowanie decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Finalnie decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego została zaskarżona. Organ drugiej instancji uwzględnił w całości odwołanie. W następstwie tego ustalono warunki, na jakich stacja bazowa sieci telefonii komórkowej mogła została wybudowana. Po spełnieniu przez inwestora jeszcze innych wymogów udało się z sukcesem zrealizować inwestycję.

 

Kiedy mamy do czynienia z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzją lokalizacyjną)?

 

 • Ustalając, czy w odniesieniu do konkretnej inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy w pierwszej kolejności zastanowić się, co należy rozumieć pod pojęciem inwestycji celu publicznego. Zgodnie z przepisami, inwestycję celu publicznego stanowią działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny) bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania. Jednocześnie ważne jest, aby powyższe działania były powiązane z realizacją celów wskazanych w przepisach prawa.
 • Wśród tych celów należy między innymi wymienić budowę, utrzymywanie czy też wykonywanie robót budowlanych dotyczących dróg publicznych, obiektów łączności publicznej. Innym przykładem może być budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę albo urządzeń służących ochronie środowiska.

 

Chcesz wiedzieć więcej, kliknij.

 

 • Kolejny warunek decydujący o tym, czy w konkretnym przypadku wymagana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wiąże się z kwestią obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na określonym obszarze. Jeśli na danym terenie taki plan nie obowiązuje, wówczas inwestor musi uzyskać decyzję lokalizacyjną.
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wydawana przez właściwy organ po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Organem prowadzącym postępowanie będzie odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 • Celem tego postępowania jest między innymi ustalenie, czy w sprawie nie występują okoliczności, w związku z którymi przepisy nie pozwalają na wydanie decyzji lokalizacyjnej. Szeroko rzecz ujmując, przeszkody te mogą być związane z ochroną środowiska (w tym ochroną gruntów). W niektórych przypadkach właśnie kwestie ochrony środowiska są powoływane, zwłaszcza w protestach kierowanych przez lokalną społeczność, celem zablokowania realizacji inwestycji.
 • W związku z powyższym warto mieć na uwadze, że zagadnienia z zakresu ochrony środowiska mają szeroki zakres, a tym samym tylko ich wnikliwa analiza w odniesieniu do konkretnej inwestycji może prowadzić do wniosku, że nie jest możliwe wydanie decyzji lokalizacyjnej. W wielu przypadkach, po bliższym przyjrzeniu się sprawie, okazuje się, że wcale kwestie ochrony środowiska nie stoją na przeszkodzie do uzyskania pozytywnej decyzji.
 • W konsekwencji, jeśli otrzymałeś decyzję negatywną warto sprawdzić, czy jest ona prawidłowa wydana. Decyzję tę można zakwestionować poprzez złożenia odwołania w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Decyzję wydaną w postępowaniu administracyjnym można także zaskarżyć do sądu.

 

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji lub chcesz skorzystać z odpowiednich rozwiązań, zapraszam do kontaktu.

 

 • Warto również mieć na uwadze, że postępowanie prowadzone celem wydania decyzji lokalizacyjnej często wymaga zaangażowania innych instytucji. Przykładem takim może być konieczność uzyskania stanowiska innego organu przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej.
 • Na tle działań niezbędnych do wykonania przez te instytucje, a także ich wyników, również mogą pojawiać się różnorodne zastrzeżenia. Jest to istotne z tego względu, że często negatywne rozstrzygnięcia tych innych organów bezwzględnie stanowią przeszkodę do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Innymi słowy, negatywne rozstrzygnięcie tego innego organu może skutecznie uniemożliwić uzyskanie pozytywnej decyzji lokalizacyjnej.
 • Aby zapobiec powyższej sytuacji, warto na bieżąco reagować na to, co dzieje się w toku postępowania i podejmować kroki odpowiednie do wykonanych czynności. Podkreślić w tym miejscu należy, że również nieprawidłowe działanie organów, które pośrednio są zaangażowane w postępowanie mające na celu wydanie decyzji lokalizacyjnej, może w określonych przypadkach podlegać zaskarżeniu. To, jaki w tym celu powinien zostać użyty środek, będzie uzależnione od konkretnego przypadku.
 • Jeśli zatem postępowanie o wydanie decyzji lokalizacyjnej jeszcze nie zakończyło się, ale wiesz, że zapadły negatywne rozstrzygnięcia cząstkowe, warto zweryfikować, co należy zrobić celem zapobieżenia wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Jeśli w powyższym zakresie masz wątpliwości lub chcesz skorzystać z odpowiednich rozwiązań, zapraszam do kontaktu: biuro@kancelariakwk.pl

Kazimiera Wijatyk-Kubicka

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2020-08-28. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.