Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
JAK LEGALNIE WYBUDOWAĆ ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ?

  Dodano: 2020-07-17Jesteś właścicielem nieruchomości znajdującej się w pobliżu drogi publicznej i planujesz budowę zjazdu do tej nieruchomości? A może planujesz utwardzenie istniejącego zjazdu ziemnego materiałem kamiennym? Sprawdź, jak zapobiec samowoli budowlanej w tym zakresie i wysokim karom pieniężnym.

We wcześniejszych wpisach była mowa o kwestiach dotyczących zakupu nieruchomości oraz realizacji inwestycji budowlanej na działce. W związku z tym poruszane były zagadnienia związane z księgą wieczystą nieruchomości, obciążeniem nieruchomości służebnością przesyłu, ochroną gruntów rolnych, jak również wymogami w zakresie konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy czy też zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. Ponadto wspominałam o możliwych skutkach finansowych w postaci opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej czy też opłaty za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.


Z realizacją inwestycji budowlanej na działce może wiązać się jeszcze inna sprawa – budowa zjazdu na tę działkę, aby zapewnić dostęp do drogi publicznej. W związku z tym, niniejszy wpis dotyczy lokalizacji zjazdu z drogi publicznej.

 

W ostatnim czasie po raz kolejny spotkałam się ze sprawą, w której właściciel działki wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu do tej działki. W tym przypadku zarządca drogi zakończył postępowanie bez rozstrzygnięcia o żądaniu właściciela.


Ale zaczynając od początku, wiele lat temu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła z gminą umowę, na podstawie której dość sporej wielkości działka została jej oddana w użytkowanie wieczyste. Nieruchomość była położona przy jednej z głównych ulic miasta. Po pewnym czasie spółka kupiła tę nieruchomość na własność.


W międzyczasie korzystnie zmieniły się przepisy regulujące przeznaczenie działki. Dlatego zarząd spółki postanowił zrealizować na działce inwestycję w postaci budowy stacji paliw. W związku z tym konieczna stała się budowa zjazdu do tej działki z drogi publicznej. Z tego względu spółka wystąpiła do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu i złożyła niezbędny wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami. Początkowo inwestor myślał, że przeprowadzenie postępowania i uzyskanie pozytywnej decyzji będzie formalnością. Niestety, okazało się, że dla zarządcy drogi sprawa wcale nie jest prosta i to nie bynajmniej z uwagi na braki w złożonym wniosku czy też zaproponowane rozwiązania techniczne dotyczące planowanego zjazdu.


Postępowanie administracyjne w tej sprawie zaczęło się coraz bardziej komplikować się. Od daty jego wszczęcia minęło już kilka lat. W toku postępowania wielokrotnie następowała wymiana pism pomiędzy zarządcą drogi a właścicielem działki. Postępowanie było też kilkukrotnie zawieszane. Finalnie, zarządca drogi wydał decyzję o umorzeniu postępowania. Jako powód umorzenia postępowania podano jego bezprzedmiotowość. Przyczyną tego było wydanie w międzyczasie innej decyzji, która dotyczyła między innymi okolic terenu, na którym miał być zlokalizowany zjazd.


Po dokonaniu przeze mnie bliższej analizy w sprawie okazało się, że sprawa wcale nie wygląda tak niekorzystnie dla spółki jak wcześniej mogło się wydawać. Zarządca drogi przeprowadził postępowanie w przedmiocie wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej w taki sposób, iż doszło do naruszenia szeregu przepisów prawa. W związku z tym poczynione zostały nieprawidłowe ustalenia. Błędne było również to, w jaki sposób zarządca drogi rozumiał pojęcie bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego w tym przypadku. W związku z tym wniosek był jeden – decyzja o umorzeniu postępowania jest wadliwa. Spółka złożyła odwołanie od decyzji, które zostało rozpatrzone na jej korzyść.


Z czym wiąże się budowa zjazdu z drogi publicznej?

 

 • W myśl ogólnej reguły, budowa zjazdu należy do właściciela nieruchomości przyległej do drogi publicznej. Jest ona możliwa dopiero po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu.
 • To samo dotyczy przebudowy zjazdu. Innymi słowy, wymagane będzie uzyskanie zezwolenia na przebudowę zjazdu, która ma polegać na przykład na utwardzeniu istniejącego zjazdu ziemnego materiałem kamiennym. Takie zezwolenie również jest wydawane przez zarządcę drogi.
 • Zezwolenie na budowę lub przebudowę zjazdu jest wydawane w formie decyzji administracyjnej.
 • Warto podkreślić, że przepisy nie precyzują kryteriów udzielenia przez zarządcę drogi zezwolenia na lokalizację zjazdu albo na jego przebudowę. To oznacza, że w dużej mierze decyzja jest uzależniona od uznania organu.
 • Jednym z elementów, które zarządca drogi bada w toku postępowania, to kryterium przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ustalenie, czy lokalizacja zjazdu w określonym miejscu i o określonych parametrach technicznych odpowiada tym zasadom, niejednokrotnie nie jest rzeczą prostą i nie zawsze prowadzi do jednoznacznych wniosków. Z tego względu dość często zdarza się, że popełniane są błędy podczas badania dopuszczalności zjazdu przez pryzmat powyższego kryterium.
 • Jeśli zatem otrzymałeś decyzję o odmowie wydania zezwolenia na budowę albo przebudowę zjazdu, warto sprawdzić, jakie są tego przyczyny. Nawet jeśli zarządca drogi powołał się na zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie zawsze oznacza to, że zarządca ma rację.
 • Decyzję o odmowie wydania zezwolenia na budowę albo przebudowę zjazdu można skarżyć w drodze odwołania. Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od doręczenia decyzji.
 • Decyzję wydaną w postępowaniu administracyjnym można także zaskarżyć do sądu.

 

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji lub chcesz skorzystać z odpowiednich rozwiązań, zapraszam do kontaktu.

 

 • Inaczej wygląda sytuacja, gdy dochodzi do budowy albo przebudowy zjazdu bez uzyskania zezwolenia. W takim przypadku mamy do czynienia z samowolą z zakresu budowy lub przebudowy zjazdu na drogę publiczną, a przepisy przewidują odpowiedzialność za takie działania w postaci kary pieniężnej. Kara jest wymierzana w wysokości 10-krotności opłaty, którą należałoby uiścić w razie uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Jak wynika z poprzedniego wpisu dotyczącego zajęcia pasa drogowego, kary takie na ogół są dość wysokie.
 • Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na budowę albo przebudowę zjazdu nie jest skutecznym sposobem na uniknięcie powyżej kary.
 • Kara pieniężna jest nakładana w drodze decyzji administracyjnej.
 • Jednak decyzja ta może zostać wydana dopiero po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w prawidłowy sposób. Jak pokazują przypadki z praktyki, w tym zakresie również zdarzają się uchybienia dotyczące prowadzonych postępowań. W efekcie wymierzana jest na ogół dość wysoka kara pomimo tego, że wcale nie jest jednoznaczne, czy faktycznie określony podmiot dopuścił się samowoli i w związku z tym powinien ponieść odpowiedzialność.
 • Jeśli zatem otrzymałeś decyzję, z której wynika, że masz obowiązek uiszczenia kary pieniężnej z tytułu wybudowania albo przebudowy zjazdu z drogi publicznej bez wymaganego zezwolenia, warto pamiętać, że od tej decyzji możesz się odwołać. Odwołanie należy wnieść w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 • Decyzję wydaną w postępowaniu administracyjnym można także zaskarżyć do sądu.
 • W niektórych przypadkach będzie można zakwestionować prawidłowość nałożenia kary pomimo tego, że nie wniesiono odwołania w terminie.

 

Jeśli w powyższym zakresie masz wątpliwości lub chcesz skorzystać z odpowiednich rozwiązań, zapraszam do kontaktu: biuro@kancelariakwk.pl


Kazimiera Wijatyk-Kubicka

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Materiał ten nie stanowi kompleksowej porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał został oparty na stanie prawnym z dnia 2020-07-17. W celu uzyskania porady prawnej bądź opinii prawnej dotyczącej konkretnej sprawy, wskazane jest każdorazowe rozważenie konkretnych okoliczności sprawy w świetle obowiązujących przepisów prawa. W tym celu zasadne jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata). Właściciel serwisu www.kancelariakwk.pl nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i skutki wynikłe z zastosowania się do treści materiału.

Materiał objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Z materiału można korzystać (tzn. kopiować, przechowywać, drukować) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, w celach niekomercyjnych. Nie jest dopuszczalne modyfikowanie materiału, wykorzystywanie we własnych opracowaniach,  wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody osoby uprawnionej. Przez wykorzystywanie materiału do celów komercyjnych należy rozumieć każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, transmisja, publikowanie, prezentowanie) materiału w całości lub części.
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią


Kancelaria Radcy Prawnego
Kazimiera Wijatyk-Kubicka


50-075 Wrocław,
ul. Krupnicza 13 lok. 105
(Centrum Prawnicze PLATON)


Oddział:
55-011 Siechnice,
ul. Stanisława Staszica 8B/10
Skorzystaj z porady
on-line

Zapraszamy do wypełnienia i wysłania formularza w celu otrzymania bezpłatnej wyceny porady prawnej.